خاموش کردن عمومی
تعمیر و نگهداری یا نه؟

Original text