گپ زدن

آواتار
آیدن چاوز
در حال حاضر 8 پیام است

  • 10:10 صبح ، امروز مایکل
    سلام ایدن ، حال شما چطور است؟ پروژه چگونه در حال انجام است؟
  • ایدن 10:12 صبح ، امروز

    امروز ملاقات داریم؟ پروژه قبلاً تمام شده است و من نتایجی دارم تا به شما نشان دهم.

  • ایدن 10:31 صبح ، امروز

Original text