عناصر فرم اصلی

مثالهای اساسی

عرض های مختلف

وضعیت ورودی

مثال اساسی

برگرفته از silviomoreto.github.io/bootstrap-select

Original text