قابل مرتب سازی و توزیع پذیری

کشیدن و رها کردن لیست سلسله مراتبی با سازگاری ماوس و لمس

 1. مورد 1
 2. مورد 2
  1. مورد 3
  2. مورد 4
  3. مورد 5
   1. مورد 6
   2. مورد 7
   3. مورد 8
  4. مورد 9
  5. مورد 10
 3. مورد 11
 4. مورد 12
خروجی JSON

مثال تاریک پیش فرض

کشیدن و رها کردن لیست سلسله مراتبی با سازگاری ماوس و لمس

 1. مورد 1
 2. مورد 2
  1. مورد 3
  2. مورد 4
  3. مورد 5
   1. مورد 6
   2. مورد 7
   3. مورد 8
  4. مورد 9
  5. مورد 10
 3. مورد 11
 4. مورد 12
خروجی JSON

دسته های قابل جمع شدن

 1. مورد 13
 2. مورد 14
 3. مورد 15
  1. مورد 16
  2. مورد 17
  3. مورد 18
خروجی JSON

Original text