لیست فاکتور

# مورد شرح منطقه تابعی عمل
01 VBRK سند صورتحساب: داده های سرصفحه SD - صورتحساب
02 BBAS جریان سند SD - توابع اساسی
03 AKSS سند: وضعیت مورد اعدام تدارکات - حمل و نقل
04 BKRT مشتری اطلاعات مشتری فروش تدارکات - استاد مشتری
05 VBRK فروش سفارش به BOM لینک SD - نگهداری مواد
06 BBAS واحد سازمان: تعیین حوزه تجارت SD - توابع اساسی
07 AKSS مشتری اصلی مدیریت اعتبار: داده های منطقه را کنترل کنید تدارکات - صورتحساب مواد
08 BKRT بسته بندی: مورد واحد حمل و نقل (مطالب) PP - داده اصلی
09 BKRT مشتری اطلاعات مشتری فروش تدارکات - استاد مشتری
10 VBRK فروش سفارش به BOM لینک SD - نگهداری مواد

Original text