قیمت گذاری

19 دلار در ماه

پایه ای

 • فضای دیسک 5 گیگابایتی
 • 10 نام دامنه
 • 5 آدرس پست الکترونیکی
 • پشتیبانی کامل
33 دلار در ماه

حرفه ای

 • فضای دیسک 10 گیگابایتی
 • 20 نام دامنه
 • 10 آدرس پست الکترونیکی
 • پشتیبانی کامل
99 دلار در ماه

شرکت، پروژه

 • فضای دیسک 50 گیگابایتی
 • 50 نام دامنه
 • 20 آدرس پست الکترونیکی
 • پشتیبانی کامل

Original text