جداول رنگ

میز تیرهکلاس اضافه کنید .table-dark .table-striped

# اولین آخر رسیدگی
1 علامت اوتو mdo
2 یعقوب تورنتون fat
3 لری پرنده @توییتر

سر میز تیرهکلاس اضافه کنید .thead-dark

# اولین آخر رسیدگی
1 علامت اوتو mdo
2 یعقوب تورنتون fat
3 لری پرنده @توییتر

سر میز نورکلاس اضافه کنید .thead-light

# اولین آخر رسیدگی
1 علامت اوتو mdo
2 یعقوب تورنتون fat
3 لری پرنده @توییتر

پس زمینه رنگ جامدکلاس اضافه کنید .bg-pink

# نام کوچک نام خانوادگی نام کلاس
1 علامت اوتو .bg-blue
2 یعقوب تورنتون .bg-cyan
3 لری پرنده .bg-کهربا
4 لری ژله ای .bg-blush
5 لری کیکت .bg-بنفش

بوت استرپ 4 پس زمینه جدولکلاسهای متنی که می توانند استفاده شوند عبارتند از:

کلاس شرح
.table-primary آبی: یک عمل مهم را نشان می دهد
.table-success سبز: یک عمل موفقیت آمیز یا مثبت را نشان می دهد
.table-danger قرمز: یک عمل خطرناک یا بالقوه منفی را نشان می دهد
.table-info آبی روشن: نشانگر یک تغییر یا عملکرد آموزنده خنثی است
.table-warning نارنجی: هشداری را نشان می دهد که ممکن است نیاز به توجه داشته باشد
.table-active خاکستری: رنگ شناور را روی ردیف جدول یا سلول جدول اعمال می کند
.table-secondary خاکستری: یک عمل کمی مهم را نشان می دهد
.table-light میز خاکستری روشن یا پس زمینه ردیف میز
.table-dark میز خاکستری تیره یا زمینه ردیف میز

Original text