ویراستاران

CKEditor یک ویرایشگر متن HTML برای استفاده است که برای ساده سازی تولید محتوای وب طراحی شده است. برگرفته از سایت ckeditor.com

Original text