هشدارها

هشدارهای پایه راه اندازبرای نوشتن پیام های هشدار .alert، هر متن و یک دکمه اخراج اختیاری را در یکی از چهار کلاس زمینه (مثلاً .alert-success) قرار دهید.

آفرین! شما با موفقیت این پیام مهم هشدار را خواندید.
سر بالا! این هشدار به توجه شما نیاز دارد ، اما خیلی مهم نیست.
هشدار بهتر است خودتان را بررسی کنید ، خیلی خوب به نظر نمی رسید.
آه ضربه محکم و ناگهانی! چند مورد را تغییر دهید و دوباره ارسال کنید.

پیوندها در هشدارها از .alert-linkکلاس سودمند استفاده کنید تا پیوندهای رنگی منطبق را در هر زمان هشدار سریع ارائه دهید.

آفرین! شما با موفقیت این پیام مهم هشدار را خواندید .
سر بالا! این هشدار به توجه شما نیاز دارد ، اما خیلی مهم نیست.
هشدار بهتر است خودتان را بررسی کنید ، خیلی خوب به نظر نمی رسید .
آه ضربه محکم و ناگهانی! چند مورد را تغییر دهید و دوباره ارسال کنید.

Original text