گفتگوها

یک پیام اساسی
عنوانی با متن در زیر
یک پیام موفقیت!
یک پیام هشدار دهنده ، با یک عملکرد متصل به دکمه تأیید ...
یک پیام HTML
پیامی با تایمر بستن خودکار
در مثال زیر 3 دکمه تنظیم کرده ایم
درخواست های AJAX
استفاده از گره های DOM به عنوان محتوا

Original text