پنجره های مدال

مثال اندازه معین

مدل های گفتگوی ساده ، اما انعطاف پذیر ، با حداقل قابلیت مورد نیاز و پیش فرض های هوشمند.

شما می توانید از رنگ های متریال طراحی استفاده کنید که نمونه ها .modal-col-pinkکلاس هستند

Original text