Sparkline

حراجی

1،951
این هفته 15٪
1100
این هفته 12٪

درآمد

1،951
این هفته 15٪
1100
این هفته 12٪

ترافیک

1،951
این هفته 15٪
1100
این هفته 12٪

457 512

47٪ متوسط

236 512

13٪ متوسط

236 512

47٪ متوسط

236 512

47٪ متوسط

سرعت ماوس

خطی نمودارهای خطی

نمودار میله مقادیر منفی: انباشته:

خط کامپوزیت

درون خط با دامنه طبیعی

میله کامپوزیت

گسسته
گسسته با آستانه

نمودارهای گلوله ایاندازه و رنگ ها را سفارشی کنید

نمودارهای Tristate
(فکر کنید بازی ها برنده ، باخته یا مساوی هستند)

نمودار Tristate با استفاده از یک نقشه رنگی:

طرح جعبه:
طرح جعبه از قبل محاسبه شده

Original text