میله های پیشرفت

60٪ کامل
75٪

میله های پیشرفت از برخی از دکمه ها و کلاس های هشدار مشابه برای سبک های سازگار استفاده می کنند.

40٪ کامل (موفقیت)
20٪ کامل
60٪ کامل (هشدار)
80٪ کامل (خطر)

از یک شیب برای ایجاد جلوه راه راه استفاده می کند. در IE9 و پایین موجود نیست

40٪ کامل (موفقیت)
20٪ کامل
60٪ کامل (هشدار)
80٪ کامل (خطر)

چندین میله را در همان قسمت قرار دهید تا روی هم .progressقرار بگیرند.

35٪ کامل (موفقیت)
20٪ کامل (هشدار)
10٪ کامل (خطر)

Original text