جداول قابل ویرایش

می توانید ستون ها را به جز سرصفحه / پاورقی ویرایش کنید

نام هزینه سود سرگرم کننده
ماشین 100 200 0
دوچرخه 330 240 1
سطح 430 540 3
قایق بادبانی 100 200 0
سگو 330 240 1
جمع 1290 1420 5

Original text